ALGEMENE VOORWAARDEN

▪ De practitioner tevens eigenaar van Body Stress Release Leeuwarden, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


▪ De practitioner betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Wanneer de practitioner het nodig vindt de informatie met bv een collega of huisarts te delen dan kan dit enkel met toestemming van de cliënt.


▪ De practitioner verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.


▪ De practitioner zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De practitioner die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben, of voogd.


▪ Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/ zij deze eenzijdig beëindigen. De practitioner kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien rederlijkwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.


▪ De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van Body Stress Release Leeuwarden.


▪ De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website https://bsrleeuwarden.nl/praktijk/tarieven-en-vergoedingen


▪ Betalingswijze van de behandelingen zal direct na afloop van het consult per pin of contant geschieden bij de behandelend therapeut. Bij wijze van uitzondering is het ook via bank overschrijving mogelijk.


▪ De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch of via e-mail, tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de geserveerde tijd in rekening worden gebracht.


▪ De cliënt is op de hoogte van het privacy statement en disclaimer.


▪ De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/ of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen, door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Deze dient geadresseerd te zijn aan Body Stress Release Leeuwarden. Hiervoor dient, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde altijd getekend te worden.


▪ Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de; BSRAN (Body Stress Release Associatie Nederland); https://www.bodystressrelease.nl/algemeen/beroepsvereniging-bsran/


▪ Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.