PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de practitioner, een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release-­behandeling uitgevoerd.

 

BSR Leeuwarden doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang hebben tot uw gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) digitaal (op een klantkaart) bewaren, via up-to-date software in de cloud. 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandelingen zijn afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
 • voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.  Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-­to-­date software. Na elk consult wordt de factuur digitaal naar u verstuurd via mail naar het door u opgegeven e-mail adres. 

 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

 • op de factuur die u per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar (dat is wanneer u in aanmerking komt voor vergoeding). Gegevens op de factuur:
 1. uw naam, adres en woonplaats  
 2. uw geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar
 3. de datum van de behandeling
 4. een korte omschrijving van de behandeling
 5. de kosten van het consult. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de CAT).

De administratieve gegevens blijven 7 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de CAT)


Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-­rechten:

 

 • recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
 1. de gegevens niet meer nodig zijn
 2. u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
 3. u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
 4. de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
 5. de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of       website
 6. recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
 7. recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
 1. de gegevens mogelijk onjuist zijn
 2. de verwerking onrechtmatig is
 3. de gegevens niet meer nodig zijn
 4. u bezwaar maakt
 • recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij       geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze           besluiten
 • recht om bezwaar  te maken tegen de  gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens